Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Tatra Billing, a. s.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Tatra Billing, a. s., so sídlom Údernícka 9, 851 01 Bratislava – mestská časť PetržalkaIČO: 35 810572, zapísaná: v Obchodnom registri Mestkého súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 6134/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare).

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (NariadenieZákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a poskytnutie ďalších relevantných informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu, spoločnosť securion. s.r.o., sídlom Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica, IČO: 52 146 961, zapísaná OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43629/T, môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov písomne na Tatra Billing, a.s., Údernícka 9, 851 01 Bratislava alebo e-mailom na e-mailovú adresu osobneudaje@tatrabilling.sk.

  1. Z akého zdroja Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ osobné priamo od Vás (napr. ak vstúpite do priestorov spoločnosti Prevádzkovateľa a bude Vám pridelená prístupová karta). V niektorých prípadoch získava Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj z iného zdroja, ako priamo od Vás, najmä od obchodnej spoločnosti alebo iného podnikateľského subjektu, ktorej Prevádzkovateľ poskytuje svoje služby. Zdrojom Vašich osobných údajov je v tomto prípade táto obchodná spoločnosť (ak ste členom orgánov, zamestnancom alebo kontaktnou osobou uvedenej obchodnej spoločnosti).

  1. účely, právne základy, kategórie spracúvaných osobných údajov doba spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné. Kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ pri jednotlivých účeloch spracúvania spracúva, nájdete nižšie, v tabuľke účelov.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak. (napr. účtovné doklady je Prevádzkovateľ povinný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uchovávať pod dobu 10 rokov).

Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené nižšie, v tabuľke účelov. Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané iba na odôvodnené účely a len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti na nasledujúce účely:

 Účely spracúvania   Právny základ Kategórie dotknutých osôb a osobných údajov Doba uchovávania
Vedenie účtovnej agendy potrebnej na zaúčtovanie obchodných prípadov vrátane fakturácie a plnenia zmlúv, ako aj vyúčtovania miezd a ostatných plnení z hľadiska účtovníctva Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Zamestnanci a iní zástupcovia dodávateľov / odberateľov tovarov a služieb: meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, podpis

 

Dodávatelia/Odberatelia – fyzické osoby: meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, údaje o bankovom účte

V závislosti od konkrétneho dokumentu, maximálne 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Správa registratúry (vedenie registratúry v zmysle príslušných právnych predpisov) a evidencia odoslanej a došlej pošty Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, kontaktné údaje (email, telefónne číslo), údaje o dokumente (číslo záznamu, číslo spisu a pod.)

 

Osoby uvedené v príslušných registratúrnych záznamoch

Registratúrny denník – nevymazáva sa – dokument s trvalou dokumentárnou hodnotou

Ostatné dokumenty: v zmysle schváleného registratúrneho poriadku

Poštové knihy  5 rokov

Zastupovanie spoločnosti v súdnych sporoch, správnych konaniach, pred orgánmi činnými v trestnom konaní, ostatnými štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Zamestnanci poverení zastupovaním Prevádzkovateľa: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu , dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti, ďalšie údaje nevyhnutné k zastupovaniu

 

Osoby v postavení účastníka konania alebo svedka: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ďalšie údaje nevyhnutné v procese súdneho alebo správneho konania

Právne zastupovanie   10 rokov

Právna korešpondencia  10 rokov

Agenda súdnych konaní 10 rokov

Plnenie zmluvných povinností na základe zmlúv uzatvorených medzi Prevádzkovateľom a fyzickou osobou Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy (vrátane predzmluvných vzťahov) Fyzické osoby vstupujúce do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom: meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, údaje o bankovom účte, podpis, iné osobné údaje vyžadované príslušnými právnymi predpismi podľa typu zmluvy Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho zániku do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Vedenie evidencie obchodných partnerov (odberateľov, dodávateľov, sprostredkovateľov) a klientov (fyzických osôb) a evidencie kontaktných osôb obchodných partnerov a klientov (v prípade, ak sú obchodní partneri a klienti právnickými osobami) a realizácia nevyhnutnej zmluvnej komunikácie Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v potrebe vedenia prehľadu o obchodných partneroch, klientoch a uzatvorených zmluvách pre potreby:

 

– vedenia účtovníctva,

– zabezpečenie vnútornej kontrolnej činnosti,

– vymáhanie prípadných právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmluvných vzťahov a

– riadny výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa a potrebnej komunikácie týkajúcej sa zmluvného vzťahu

Fyzické osoby vstupujúce do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a fyzické osoby – zástupcovia (zamestnanci, kontaktné osoby alebo členovia orgánov) právnických osôb, ktoré vstupujú do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom: meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, údaje o bankovom účte, funkcia v spoločnosti

 

 

Zmluvy a objednávky a ich evidencia  10 rokov  (po skončení platnosti)

Agenda obchodného prípadu  5 rokov

Vybavovanie reklamácií a vedenie ich evidencie Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu a zástupcovia právnických osôb uplatňujúcich reklamáciu: meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, údaje o bankovom účte, podpis

Reklamačné konanie FO 3 roky odo dňa ukončenia

Reklamačné konanie PO 10 rokov odo dňa ukončenia

Obstarávanie majetku, tovarov, služieb investícií a prác zameraných pre potreby spoločnosti Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy (vrátane predzmluvných vzťahov) Fyzická osoba ako účastník výberového konania, fyzická osoba – podnikateľ, zamestnanci účastníkov výberového konania: titul, meno, priezvisko, telefón, e-mail,  údaje na certifikátoch, dokladoch o vzdelaní a odbornej praxi, obchodné meno, miesto podnikania, údaje o realizovaných projektoch, výpis z obchodného alebo živnostenského registra, ďalšie údaje vyplývajúce z požiadaviek súťažných podkladov a zo špecifikácie predmetu obstarania alebo nákupu

 

Člen výberovej komisie: meno, priezvisko, podpis

Dokumentácia o obstarávaní / obchodných prípadoch:

 – v prípade vzniku zmluvného vzťahu: 5 / 3 roky (podľa typu dokumentu)

 – v prípade neúspešných uchádzačov – 6 mesiacov nasledujúcich po skončení výberového konania

Zaistenie kontroly vstupu do priestorov spoločnosti a vedenie evidencie pohybu osôb

 

 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v potrebe zabezpečiť ochranu jeho majetku a spracúvaných dát a osobných údajov klientov a obchodných partnerov pred zneužitím alebo neoprávneným prístupom. Prostredníctvom systému kontroly vstupov a evidencie pohybu zabezpečuje Prevádzkovateľ plnenie povinností v oblasti informačnej bezpečnosti a rozdelenie prístupových práv jednotlivých oprávnených osôb a iných zamestnancov a tiež ochranu priestorov spoločnosti Prevádzkovateľa pred prístupom neoprávnených osôb (návštevníkov) fyzické osoby – návštevníci a dlhodobí obchodní partneri – dodávatelia služieb

   – titul, meno, priezvisko

   – číslo karty

   – dátum pridelenia/odobratia

   – miesto a čas priechodu

História použitia karty (priechodov cez jednotlivé dvere) – 3 roky odo dňa zaznamenania
Vybavovanie uplatnených práv a podaných žiadostí dotknutých osôb Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Fyzické osoby, ktoré si uplatnili svoje práva alebo podali žiadosť: meno, priezvisko, adresa, iné údaje potrebné k identifikácií dotknutej osoby, iné osobné údaje, ktoré sú súčasťou podanej žiadosti Do vybavenia uplatnených práv
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a evidencia vybavenia uplatnených práv dotknutých osôb Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v potrebe zabezpečiť evidenciu uplatnených práv dotknutých osôb pre účely prípadnej kontroly zo strany dozorného orgánu a preukázania splnenia povinností Prevádzkovateľa pri vybavovaní práv dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré si uplatnili svoje práva alebo podali žiadosť: meno, priezvisko, adresa, iné údaje potrebné k identifikácií dotknutej osoby, iné osobné údaje, ktoré sú súčasťou podanej žiadosti, spôsob vybavenia žiadosti 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Vyhotovovanie fotografií zamestnancov a ostatných účastníkov teambuldingov a iných spoločenských akcií organizovaných prevádzkovateľom a ich zverejňovanie v priestoroch spoločnosti Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby Zamestnanci a ostatní účastníci podujatia: obrazová podobizeň osoby 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, správy na sociálnej sieti, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia:

 

spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na správy z kontaktného formulára, e-mailovej komunikácie alebo správy prijaté inou formou pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, zlepšenie kvality poskytovania služieb a získavanie novej klientely –

Fyzické osoby, odosielajúce správu: osobné údaje uvedené v správe, najmä meno, priezvisko, kontaktné údaje 30 dní odo dňa doručenia správy (dopytu) alebo do jeho vybavenia (splnenia účelu)
Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies) Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia:

– súhlas dotknutej osoby 

Fyzické osoby – návštevníci webovej stránky: údaje o aktivite na webovej stránke, údaje o type použitého zariadenia a webového prehliadača, IP adresa, údaje o preferenciách v online prostredí V závislosti od druhu súboru cookie,, najviac dva roky odo dňa udelenia súhlasu

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu (ktorá je súčasťou bezpečnostnej dokumentácie v oblasti informačnej bezpečnosti, pričom disponuje aj príslušnou certifikáciou v tejto oblasti), v ktorej sú bližšie špecifikované bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

  1. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, správcovi dane, Úradu na ochranu osobných údajov SR alebo iným dozorným orgánom (napr. v oblasti vybavovania reklamácií).

K príjemcom Vašich osobných údajov patria v niektorých prípadoch aj advokáti a notári.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria: spoločnosť poskytujúca služby v oblasti vedenia účtovníctva, spoločnosť poskytujúca služby správy registratúry, spoločnosť poskytujúca služby v oblasti uzatvárania zmluvných vzťahov a vedenia zmluvnej komunikácie a spoločnosť poskytujúca hostingové služby webovej stránky Prevádzkovateľa www.tatrabilling.sk.

Okrem vyššie uvedených subjektov sú príjemcami Vašich osobných údajov v súvislosti s prezentačnou činnosťou Prevádzkovateľa aj:

  • poskytovatelia analytických a online reklamných služieb webovej stránky (prostredníctvom súborov cookies), ako samostatný prevádzkovatelia a
  • prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook (v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom jeho profilu na tejto sociálnej sieti), v postavení spoločného prevádzkovateľa v zmysle čl. 26 Nariadenia spolu s Prevádzkovateľom (pričom v zmysle dohody spoločných prevádzkovateľov za spracúvanie zodpovedá a kontaktným miestom pre dotknuté osoby v súvislosti s uvedeným účelom spracúvania je Prevádzkovateľ).
  1. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií a profilovanie

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, s výnimkou:

  • využívania analytických a marketingových online nástrojov na jeho webovej stránke (prostredníctvom súborov cookies), kedy prichádza k prenosu Vašich osobnuých údajov do Veĺkej Británie, pričom tento prenos je zabezepčený na základe rozhodnutia o primeranosti voči Veľkej Británií Európskou komisiou podľa čl. 46 Nariadenia, v zmysle ktoré táto krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany spracúvaných osobných údajov, ako
  • pri odpovedaní na správy doručené Prevádzkovateľovi prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kedy v zmysle príslušnej legislatívy môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, materskej spoločnosti prevádzkovateľa tejto sociálnej siete pre krajiny EÚ (Facebook, Inc.), pričom prenos Vašich osobných údajov je v tomto prípade zabezpečený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľ nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

  1. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše práva 

Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov. 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate. Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete voči Prevádzkovateľovi uplatniť na kontaktných adresách uvedených v úvode týchto Zásad. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

  1. Platnosť

Tieto aktualizované Zásady sú platné a účinné od 15.09.2021 Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.